Welcome, visitor! [ Login

About SabrinaLong17

Description

ההשחתה מקורי ששייך ל הקלף אם הדיו מסוגל לפסול את אותם טקסט התורה, בשל דהיית סמלים עד סימנים, או גם שחיקת הדיו מבין הקלף. ספר מקצוע שנפסל מוטל עלינו לגונזו.
חוקי הכתיבה

תקין הפרויקט והכתיבה של ספר התורה יכולים להיות המורכבים והחמורים באופן ספציפי מסוג אחד תשמישי הקדושה ביהדות. תכנון טקסט התורה נעשית דרך אלו שהוכשר לזה בייחוד, הקרוי באופן ספציפי סת"ם. איסור פאות

Sorry, no listings were found.