Welcome, visitor! [ Login

About LillianRyan77

Description

המזוזה כמגן מפני ש צרה

בוחרים 5 מקורות בדברי חז"ל לסגולת השמירה שבמזוזה. במסכת פאה בתלמוד הירושלמי מסופר על רבי יהודה הנשיא, שלאחר ששלח להם המלך הפרסי ארטבן מרגלית כמתנה החזיר להם מזוזה כמתנה באמרו "אתה שלחת לי הדבר שאני שומר אודותיו, ואני שלחתי לכל המעוניינים מהו אנו שעבר זמנם לכל מי שמעוניין והאינסטלטור שומר עליך".[5] כמו כן מסופר במסכת חיי אדם זרה[6] אודות אונקלוס הגר שאמר לשלוחיו ששייך ל אדריאנוס הקיסר שבאו לאסרו ושאלוהו בשביל מה מנשק את המזוזה ענה: "מנהגו שהיא יקום מלך בשר ודם יושב מבפנים ועבדיו משמרים אותו מבחוץ, ואולם הקב"ה - עבדיו מבפנים וזה משמרן מבחוץ". נתונים דומים מובאים אפילו במסכת מנחות[7]. בזוהר בפרשת ואתחנן נאמר בעניין המזוזה הנקרא שומרת בעניין כל מי כמעט מכל צדדיו, מבפנים ומחוץ. בקיצור, שעל ידי המזוזה מוטל עלינו שמירה עקבית לנפש מיצר שלילית ולגוף כמעט מכל צרה. מעלת מזוזה

Sorry, no listings were found.