Welcome, visitor! [ Login

About EllaGilbert55

Description

בסיום הרעיון עוברים תהליך הלכות עבודות הקטורת בבית המקדש כמו למשל שנכתב בברייתא,[6] וחותמים בדברי אגדה: "כל השונה הלכות ברחבי יום שלם מובטח לקבלן אשר הוא בן העולם הבא" (תנא דבי אליהו), ו"תלמידי מבריקים מרבים שלום בעולם" (תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף סד עמוד א).

מקובל להבליט פיטום הקטורת גם בפתיחה לתפילת שחרית עם סיומה של פסוקי הקורבנות, ובנוסף בפתיחה לתפילת מנחה, ובסיומה מחליטים קדיש דרבנן (הנקרא אפילו קדיש דאגדתא - קדיש מסוג דברי אגדה). ספר תורה

Sorry, no listings were found.