Welcome, visitor! [ Login

About clintcobb

Description

הלכה למשה מסיני הנוכחית שכדאי לומר את אותה הסת"ם בדיו. כשר דיו הסת"ם מרובים הינם, נוני 2 הדרישות העיקריות לדיו הסת"ם הנן שחרוּת וקיום לאורך זמן. הדיו עלול מפיח להבת נר,[דרוש מקור] שרף אילן, מיהו עפצים, גומא וממרכיבים דנדשים.

הזנחה פשוט מטעם הקלף או לחילופין הדיו יהיה מסוגל לפסול רק את עיתון התורה, בגלל דהיית סמלים או לחילופין סמלים, או לחילופין שחיקת הדיו מצד הקלף. עיתון מלאכה שנפסל יש לגונזו.

כשר הכתיבה קניית ספר תורה

Sorry, no listings were found.