Welcome, visitor! [ Login

About candicepena55

Description

הלכה למשה מסיני היא שיש להגיד את אותו הסת"ם בדיו. תקין דיו הסת"ם מרובים יכולים להיות, אולם שתי הבקשות העיקריות לדיו הסת"ם העוזרות שחרוּת וקיום לאורך זמן. הדיו יהיה יכול מפיח להבת נר,[דרוש מקור] שרף אילן, מי עפצים, גומא וממרכיבים נוספים.

השחתה רגיל המתקיימות מטעם הקלף או הדיו יכול לפסול את אותה טקסט התורה, בסיבת דהיית מילים או גם סמלים, או שחיקת הדיו מבין הקלף. טקסט אומנות מיוחדת שנפסל יש צורך לגונזו.

כשר הכתיבה
קניית ספר תורה

Sorry, no listings were found.